Wszystkie posty

Alkoholowe.cc
2022-09-12

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ALKOHOLOWE SA z siedzibą w Sopocie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) na dzień 7 października 2022 r., na godz. 10 30 , w Gdańsku 80-243, ul. Dmowskiego 6/4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.

6. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2021.

7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 8. Zamknięcie obrad.